Varovanie a Zázrak

Najsvätejšej Sviatosti je pripisovaná èoraz menšia dôležitos. Mali by ste odvráti Boží hnev od seba svojím úsilím! Myslite na Ježišove umuèenie...!
Panna Máría Conchite Gonzalez, 18. júna 1965

Veèer 18. júna 1961 sa štyri dievèatá hrali na okraji svojej dediny. Boli to Maria Conchita Gonzalez, Maria Dolores (Marí Loli) Mazon, Jacinta Gonzalez a Maria Cruz Gonzalez. Aj ked' mali rovnaké mená, neboli v príbuzenskom vzahu. Maria Cruz mala 11, ostatné 12 rokov. Všetky pochádzali z chudobných rodín. Zrazu sa ozval hlasný zvuk, podobný zahrmeniu. Dievèatá uvideli pred sebou jasnú postavu anjela. V nasledujúce dni sa im zjavil celkom osemkrát, a 1. júla im oznámil, že o deò neskôr, 2. júla 1961, uvidia Pannu Máriu. To bol zaèiatok udalostí v Garabndale.

ourlady1.jpg

Garabandal je malá dedinka v severnom Španielsku, v provincii Santander, v pohorí Picos de Europa. Toto drsné a krásne miesto sa nazýva plným menom San Sebastian de Garabandal. Nachádza sa 600 m nad morom. V Garabandale, ktorý nemá ani správcu farnosti, nežije viac ako 300 obyvate¾ov. A práve v tejto malej španielskej dedinke sa uskutoènilo jedno z najvýznamejších zjavení Panny Márie tohto storoèia po Fatime v roku 1917.

Zjavenia Panny Márie štyrom španielskym dievèatám trvali štyri roky (1961-1965). Hoci okolo nich sa vyskytli znaèné rozpaky, Cirkev tieto udalosti nikdy neodsúdila, naopak, v roku 1986 bola ustanovená nová vyšetrovacia komisia, ktorá udalosti v Garabandale skúma.

Problém Cirkvi

Najdôležitejším aspektom zjavenia Panny Márie v Garabandale bolo vážne posolstvo, ktoré Panna Mária dievèatám odovzdala. Toto posolstvo významovo nadväzuje na lasalettské varovanie Panny Márie ešte v minulom storoèí a osvet¾uje vážne upozornenie z Fatimy. Pripomeòme si ešte jeden vážny problém, ktorý hrozivo narastá, ale ktorý je na škodu celej Cirkvi zamlèovaný. Posolstvo z Garabandalu obsahuje predpovede nadprirodzených udalostí (podobne ako 10 tajomstiev z Medžugoria), ktoré ovplyvnia celý svet. Pretože by sme dnes mohli by ve¾mi blízko k týmto predpovedaným udalostiam, je žiadúce, aby veriaci boli oboznámení s posolstvami našej Nebeskej Matky, obzvl᚝, ked' Cirkev vyhlási tieto zjavenia za dôveryhodné.

Èas posolstva Panny Márie z Garabandalu hovorí:
„...Mnohi kardináli, mnohí biskupi a mnohi kòazi sú na ceste k zatrateniu a berú so sebou mnoho duší. Stále menej Panna Mária sa zjavila v Garabandale ako „karmelská a menej dôležitosti sa pripisuje Eucharistii."

Nemusíme ani prive¾mi pátra, aby sme videli, že tieto prorocké slová našej Nebeskej Matky sa naplòujú. Èo chcela Panna Mária poveda pred 30-timi rokmi v Garabandale?

Naliehavé proroctvo

Uved'me avizované udalosti, ktoré majú prís: Proroctvá z Garabandalu nám hovoria o štyroch ve¾kých nadprirodzených udalostiach, ktoré majú nasta:

1. celosvetové varovanie, ktoré príde od Boha a zažije ho každý èlovek na zemi,
2. ve¾ký zázrak, ktorý Boh urobí, aby všetci uverili v zjavenie Panny Márie,
3. trvalé znamenie, ktoré príde po ve¾kom zázraku. Bude to znamenie, ktoré ešte nikto na tejto zemi nevidel a navždy zostane pri boroviciach (mieste zjavenia) Garabandalu,
4. prísny trest, a to trest podmienený, ktorý závisí od odpovede ¾udstva na tieto proroctvá.

Mari Loli vie presne rok uvedeného varovania, Conchita, najstaršia z vizionárok zasa vie, kedy sa stane zázrak.

M Rosa è 6/94 až 10/94:
Drahí príatelia!
Po nieko¾kých rokoch sa vraciame ku zjaveniu Panny Márie v španielskom Garabandale, o ktorom sme uverejnili seriál v èíslach M ROSY 6-10/94 (možno ich ešte objedna). Predpokladáme totiž, že práve teraz sa stávajú Jej posolstvá a tajomstvá z tejto hornatej dedinky ve¾mi aktuálnymi. Panna Máría povedala a aj dnes oznamuje ve¾mi vážne udalosti, ktoré sa urèite stanú. Pretože - ako hovoria vizionárky z Garabandalu, Panna Máría neklame. Záleží len na nás, ako ponúknuté milosti Neba prijmeme. 0 nich, ako aj o iných skutoènostiach necháme hovori už samotné dievèatá, dnes už zrelé ženy a matky: Conchitu Gonzalez, Marí Lolí Mazon a Jacintu Gonzalez. Všetky tri žíjú v súèasnosti v USA, Maria Cruz Gonzalez žije naïalej v Španielsku. Na otázky, položené v rôznych èasových obdobiach odpovedali slovami potvrdzujúcimi mimoriadne udalosti zjavenia Panny Máríe z rokov 1961 -1965:
Odkedy sa v roku 1965 zjavenia v Garabandale skonèílí, vizionárky Conchita, Mari Loli a Jacinta z èasu na èas v nieko¾kých rozhovoroch odhalili to, èo môžu poveda o prichádzajúcom celosvetovom Varovaní a ve¾kom Zázraku. Hoci v rozhovoroch o týchto udalostiach sa opakovali rovnaké otázky, èasto sa v odpovediach objavili nové alebo podporné informácie, alebo odlišné aspekty.

VAROVANIE

Conchita

Rozhovor zo 14. septembra 1965

Bude Varovanie vidite¾né, bude vnútorným úkazom, alebo oboje?
Conchita Varovaníe príde priamo od Boha a bude vidite¾né na celom svete, na ktoromko¾vek mieste, kde budú ¾udía.

Odhalí Varovanie každému na svete osobné hriechy, osobám všetkých vyznaní, vrátane ateistov?
Conchita Áno, Varovanie bude také nieèo ako odhalenie našich hríechov. Uvidia a zažijú ho rovnako veriaci, ako aj neveriaci a ¾udia všetkých vyznaní.

Je pravda, že Varovanie zapríèiní že mnohí ¾udia si spomenú na smr?
Conchita Varovanie bude ako oèistenie pred Zázrakom. Je to urèitý druh katastrofy. Prinúti nás to myslie na smr, lebo by sme radšej boli màtvi, než zažili Varovanie.

Rozpozná a prijme svet Varovanie ako priame znamenie od Boha?
Conchita Pravdaže, a preto verím, že nie je možné, aby bol svet taký zatvrdnutý, že by sa nemohol zmeni.

Rozhovor z októbra 1968

Poèuli sme ako niektorí ¾udia hovorili, že Varovanie bude prirodzený úkaz, ale Boh ho použije, aby prehovoril k ¾udstvu. Je to pravda?
Conchita Varovanie bude nadprirodzený úkaz a veda ho nebude vedie vysvetli. Bude vidite¾né a budeme ho cíti. Varovanie bude náprava svedomia sveta.

A èo ¾udia, ktorí nepoznajú Krista, ako oni porozumejú Varovaniu?
Conchita Tí, ktorí nepoznajú Krista, uveria, že to prichádza od Boha.

conchitanow.jpg

Rozhovor z roku 1973

Èo sa v deò Varovania stane?
Conchita Najdôležitejšia vec v ten deò bude, že každý na svete uvidí znamenie, mílos, alebo trest vo svojom vnútri - ínými slovami Varovaníe. Všetci, nezávisle na tom, kde sa v tom èase budú nachádza, budú sami so svojím svedomím priamo pred Bohom. Vtedy uvidia všetky svoje hriechy, ako aj ich príèiny.

Ako to pocítime?
Conchita Všetci to pocítime rôzne, lebo to bude závisíe od nášho svedomia. Varovanie bude ve¾mí osobné, preto budeme reagova odlišne. Najdôležitejšíe bude, aby sme rozpoznali svoje vlastné hriechy a ich zlé následky.

Stane sa mi nieèo pre moje hriechy? Myslím tým, èi ich dôsledkom utrpím nejakú fyzickú škodu?
Conchita Nie, pokým to nebude výsledkom šoku, napr. srdcový infarkt. Bude to ako oèisovanie pred Zázrakom, aby sa videlo, èi Varovaním a Zázrakom sa obrátime.

Toto Varovanie sa teda môže teraz sta ktorýko¾vek deò?
Conchita Áno, ale ja neviem jeho dátum.

Rozhovor z roku 1977

Pred mnohými rokmi si povedala, že udalos Varovania zaèína písmenom „A." Ked´že ti Panna Mária nikdy nepovedala, že to nemôžeš odhali, môžeš nám to teraz poveda?
Conchita Nezakázala mi to, ale neviem preèo som to nikdy nepovedala a necítim, žeby som to teraz mala poveda. Panna Mária nám povedala, že Varovanie a Zázrak budú poslednými varovaniamí alebo verejnými znameniami, ktoré nám Boh dá. Preto verím, že po nich budeme blízko konca èasov.

Máš nejakú radu pre ¾udí, aby sa mohli na túto udalos pripravi?
Conchita Musíme by vždy pripravení, ma dušu v pokoji a neviaza sa tak ve¾mi na tento svet. Miesto toho musíme ve¾mi èasto myslie, že sme tu na to, aby sme šli do neba a boli svätí.

Mari Loli

Rozhovor z 27. júla 1975

Povedala si, že vieš rok, v ktorom sa uskutoèní Varovanie. Môžeš nám poveda, èi sa uskutoèní v nasledujúcich nieko¾kých rokoch, alebo je to ešte stále d'aleká budúcnos?
Mari Loli Nie. Nemôžem niè poveda.

Povedala ti Nebeská Matka, aby si o Varovaní nehovorila?
Mari Loli Nie, nepovedala mi, ale, pretože Varovanie a Zázrak sa odohrajú v rámci jedného roka, cítim vovnútri, že nemám niè poveda.

Ako vieš, že Varovanie a Zázrak budú v priebehu jedného roka?
Mari Loli Poèas zjavení - presne si nespomínam kedy - mi to povedala Panna Mária.

Povedala si, že keï sa stane Varovanie, všetko zastane, dokonca aj lietadlá vo vzduchu. Je to pravda?
Mari Loli Áno, ale iba chví¾u.

Myslíš tým, že všetko sa v urèitom momente zastaví a vtedy sa udeje Varovanie?
Mari Loli Áno.

Kedy si sa túto informáciu dozvedela?
Mari Loli Panna Mária mi to všetko povedala poèas zjavenia.

Povedala ti to všetko poèas jedného zjavenia, alebo poèas nieko¾kých zjavení?
Mari Loli Panna Mária mi to všetko povedala poèas jedného zjavenia. Nepamätám si už, èi hovoríla o Varovaní aj poèas niektorého íného zjavenia.

Vieš ako dlho bude Varovanie trva?
Mari Loli Len nieko¾ko minút.

Bojíš sa Varovania?
Mari Loli Áno. Mám chyby ako ktoko¾vek iný, a Varovanie mi ich ukáže - a z toho mám strach.

Môžeš nám poveda ešte nieèo o Varovaní?
Mari Loli Môžem poveda len to, že je ve¾mi blízko a je ve¾mí dôležité, aby sme sa pripravili, lebo to bude strašné. Pocítime všetko z/é, èo sme urobili.

Rozhovor z Februára 1977

Rozprávala si sa niekedy s Conchitou o dátume, kedy sa má Varovanie sta a dá-tume Zázraku, ktorý vie ona?
Mari Loli Nikdy som sa s Conchitou o týchto dátumoch nerozprávala.

Máš nejakú radu pre ¾udí, aby sa na túto udalos mohli pripravi?
Mari Loli Robi ve¾a pokánía, prináša obete, navštevova Sviatos oltárnu každý deò ako len môžeme, a denne sa modli svätý ruženec.

Rozhovor z 29. septembra 1978

Ty si tá, ktorá o Varovaní vie najviac. Aký charakter bude ma Varovanie, ako to ty pociuješ?
Mari Loli Bude to vnútorný pocit ¾útosti a bolesti nad tým, že sme urazili Boha. Boh nám jasne pomôže vidie ako mu ubližujeme, a všetko z/é, èo robíme. Pomôže nám pocíti túto vnútornú boles, lebo èasto ked' nieèo zlé urobíme, žiadame Pána o odpustenie iba perami, ale teraz (poèas Varovania) nám pomôže fyzicky cíti túto hlbokú boles.

marilolinow.jpg

Rozhovor z 19. októbra 1982

Pamätáš si, èo povedala Nebeská Matka o utrpení zapríèinenom komunizmom, ktoré má Varovaniu predchádza?
Mari Loli Bude to vyzera, ako keby komunisti ovládli celý svet, a bude ve¾mi ažké praktizova náboženstvo, pre kòazov slúži svätú omšu a pre ¾udí otvori dvere kostolov.

Bude to skrz prenasledovanie a nie preto, že by ¾udia prestali praktizova náboženstvo?
Mari Loli Áno, ale myslím si, že mnohí ho prestanú praktizova. Ktoko¾vek ho bude chcie praktízova, bude to musie robi skryte.

Bude sa to dia v Európe alebo si myslíš, že to bude aj tu v USA?
Mari Loli Neviem, lebo vtedy bola pre mòa Európa celým svetom. Len som to tak predpokladala. Nebeská Matka nepovedala miesto, kde to bude. Mne sa zdalo, že to bude všade.

Dnes je približne 67% sveta pod nadvládou komunizmu. Myslíš si, že to staèí na to, aby sa vyplnilo proroctvo Panny Márie?
Mari Loli To skutoène neviem. Mne to znelo, ako keby to malo byt' viac než toto.

Tak teda situácia vo svete nie je ešte dostatoène zlá, aby sa stalo Varovanie?
Mari Loli Varovaníe sa ešte nestane, pretoje pravdepodobné, že sa situácia zhorší.

Povedala si, že pre kòazov bude ve¾mi ažké, aby slúžili svätú omšu. Povedala ti to asi takto Nebeská Matka, alebo si si to ty myslela skrz hrozbu komunizmu?
Mari Loli Z toho, èo si pamätám, takto to približne povedala.

A povedala Panna Mária, že to bude vyzera, ako keby Cirkev zanikla?
Mari Loli Áno.

Povedala niekedy Nebeská Matka, že Svätý Otec bude musie v èase, ked' bude Varovanie, opusti Rím?
Mari Loli Nie, ale mne sa to zdalo - možno sa mi to teraz pletie, èo som videla a èo mi hovoríla Nebeská Matka, lebo je to už mnoho rokov - ale vyzeralo to, ako keby Svätý Otec nemohol by v Ríme. Bol tiež prenasledovaný a musel sa ukry ako každý.

Bude Varovanie sprevádzané nejakým hlukom ako je napr. závan vetra?
Mari Loli Pod¾a toho, ako som to vtedy videla, bolo to viac ve¾ké icho, ako pocit prázdnoty. Všetko úplne stíchlo. Takto som to videla.

Pred siedmymi rokmi si povedala, že Varovanie sa stane èoskoro. Mnohí ¾udia si myslia, že by sa už teraz malo sta. Èo povieš dnes?
Mari Loli Bude to èoskoro. Všetko sa mi zdá, že sa stane skoro, lebo èas plynie rýchle.

Ty jediná vieš rok, v ktorom sa má Varovanie sta. Povedala si ho niekedy niekomu, napríklad kòazovi?
Mari Loli Nie.

Budú medzi ¾udmi konflikty, keï príde Varovanie?
Mari Loli (žiadna odpoved')

jacintanow.jpg

Jacinta

Rozhovor z februára 1977

Môžeš nám poveda, aké bude Varovanie?
Jacinta Varovanie bude níeèo, èo bude najprv vídie vo vzduchu všade na svete a hned' potom sa to prenesie do vnútra našich duší. Bude to trva len ve¾mi krátko, ale pre svoj úèinok v nás sa bude zda, že to trvalo ve¾mi dlho. Bude to pre dobro našich duší, aby sme v sebe vídeli naše svedomie, a z/o, ktoré sme urobili. Potom pocítime ve¾kú lásku k nášmu Nebeskému Otcovi a Matke a budeme žiada o odpustenie za všetky naše urážky.

Pocítia Varovanie všetci ¾udia, nezávisle od ich viery?
Jacinta Varovanie je pre každého, lebo Boh chce našu spásu. Varovanie bude pre nás, aby sme prišli bližšie k Nemu a aby vzrástla naša viera. Preto by sme sa mali na ten deò prípravi a neèaka ho so strachom, lebo Boh neposiela niè, aby nám navodil strach, ale skôr zo spravodlivosti a lásky, a robí to pre dobro všetkých svojich detí, aby sa mohli teši vo veènej radosti a neboli zatratené.

Rozhovor z augusta 1979

Nespomínaš si nieèo o ve¾kom utrpení, komunizme...?
Jacinta Áno, bola to invázia, nieèo, èo sa mí zdalo ako ínvázia; nieèo ve¾mi z/é, v èom hral komunizmus ve¾kú úlohu, ale už si nepamätám, ktoré krajiny alebo oblastí boli zasiahnuté. Presvätá Panna naliehala, aby sme sa modlili (aby to bolo odvrátené). Tieto ažké udalosti sa udejú pred Varovaním, lebo samo Varovaníe sa stane, ked' bude situácia najhoršia.

Rozhovor z 16. apríla 1983

V rozhovore v roku 1979, ked' si opisovala utrpenie spôsobené komunizmom, si povedala, že „to bolo ako invázia". Videla si z neho nejaké výjavy?
Jacinta Niekedy si pletiem invázíu s prenasledovaním.

Povedala si tiež, že keï veci budú úplne v najhoršom, udeje sa Varovanie. Ako to vieš? Povedala ti to Panna Mária, alebo si to videla vo videní?
Jacinta Panna Máría povedala, že Varovanie príde, ked' okolnosti budú najhoršíe. Nebude to len prenasledovanie, lebo mnoho ¾udí už nebude praktizova svoju vieru.

Ked' Varovanie príde, bude ho vidie a pociova každý na zemi. Zahàòa to aj malé deti, ktoré ešte nemajú rozum?
Jacinta Áno. Preto nám ich bolo ¾úto, lebo to bol strašný zážitok.

virpines2.jpg

ZÁZRAK

Mari Loli

Rozhovor z februára 1977

Bolo ti povedané pri zjavení o Zázraku, a ak áno, kto ti to povedal?
Mari Loli Najsvätejšia Panna.

Èo vieš o Zázraku?
Mari Loli Viem len to, že sa stane v priebehu jedného roka po Varovaní.

Conchita

Rozhovor z roku1973

Èo sa má v deò Zázraku sta?
Conchita Poviem vám všetko, èo viem, tak ako mi to povedala Panna Mária. Povedala mi, že Boh vykoná ve¾ký Zázrak a že nebude pochýb o tom, že to bol zázrak. Príde priamo od Boha, bez ¾udského zásahu. Príde deò - a povedala mi deò mesiac, a rok, viem presný dátum.

Kedy to bude?
Conchita Príde to èoskoro, ale môžem to odhali až osem dní pred tým.

Èo sa presne má sta v ten deò?
Conchita Nemám dovolené poveda presne, èo sa stane. Môžem poveda len, že Panna Mária povedala, že každý, kto v Garabandale v ten deò bude, ho uvidí. Chorí, ktorí budú prítomní, budú uzdravení, nezávisle od ich choroby alebo náboženstva. No, musia tam by.

Povedala si, že v deò Zázraku tí, ktorí tam budú prítomní, budú obrátení?
Conchita Panna Mária povedala, že každý, kto bude prítomný, uverí. Uvídia, že to prichádza priamo od Boha. Všetci prítomní hriešnici budú obrátení. Povedala tiež, že to budeme môc fotografova a televízia vysíela. A od toho momentu bude pri píniách trvalý znak, aby ho každý mohol vidie a dotknú sa ho, ale nepocíti ho fyzícky. Neviem to vysvetli. Bude to ako dym.

Môžeš nám poveda nieèo o otcovi Luisovi Andreuovi?
Conchita Áno. Tento kòaz èasto prichádzal do dediny, aby videl, èi sú zjavenia skutoèné alebo nie. Po nejakom èase v ne uveril. Raz, zatia¾ èo sme boli pri píniách v extáze, zaèal kríèa: „Zázrak, zázrak, zázrak!,, Ked' sa toto stalo, Panna Mária povedala: "V tejto chvíli ma tento kòaz vidí a aj Zázrak, ktorý sa stane.,,

Otec Luis skutoène videl Zázrak?
Conchita Áno. V ten istý deò na spiatoènej ceste domov povedal svojim priate¾om: "Toto je najšastnejší den v mojom živote. Akú úžasnú Matku máme v nebí! Zjavenia sú pravé.,, Ako povedal tieto slová, zomrel.

Nepovedala Panna Mária nieèo, èo sa týka otca Andreua, èo sa v deò Zázraku stane?
Conchita Áno, povedala, že v deò Zázraku sa nájde jeho telo neporušené.

Rozhovor zo 7. februára 1974

Povedali ste, že Zázrak v Garabandale bude v tom istom èase ako jedna ve¾ká udalos v Cirkvi.
Conchita Áno, viem, o akú udalos ide. Je to výnimoèná udalos v Cirkvi, ktorá sa stáva ve¾mi zríedka a nestala sa nikdy v mojom živote. Nie je to nové aní ohromujúce, len zriedkavé, tak ako vyhlásenie dogmy - nieèo, èo ovplyvní celú Cirkev. Stane sa to v ten istý deò, ako Zézrak, ale nie ako následok Zázraku, bude to len náhoda.

Ako oznámiš, že sa Zázrak má sta?
Conchita Neviem presne. Rozhodne po polnoci (osem dní pred Zázrakom) zavolám rádio, televíziu a každého vo svete, o kom si budem myslie, že bude môc správu rýchlo rozšíri.

Èasto myslíš na deò, kedy sa má sta Zázrak, a máš obavy z Varovania a zo Zázraku, ktoré majú prís?
Conchita Niekedy na to myslim, že sa to už ve¾mi blíži, niekedy, že je to d'aleko. Zdá sa mi to ve¾mi blízko, keï si spomeniem, že ¾udia neodpovedajú na posolstvá, lebo po Zázraku môže prís trest. Mám obavy, áno. Èakám. Nebeská Matka nikdy neklame. Aby sa naplnili jej slová musí prís Varovanie a Zázrak. Je to všetko jedno posolstvo.

Rozhovor z februára 1977

"Videla,, si Zázrak, alebo ti bolo o òom povedané?
Conchita Panna Mária mi povedala a presne vysvetlila, èo to bude.

Aký bude Zázrak?
Conchita Aj keby som sa pokúsila to vysvetli, nemohla by som to urobi dobre. Bude lepšie, ak budete èaka a uvidíte.

Môžeš nám znovu poveda, prosím, rozpätie mesiacov, poèas ktorých môžeme èakat' Zázrak?
Conchita Marec až máj.

Ak sa budem poèas Zázraku nachádza d'aleko od dediny, ale uvidím pínie, uvidím ho jasne? Ak som chorý, budem uzdravený aj z tejto dia¾ky?
Conchita Budete svedkom Zázraku, a ak to Boh chce, budete uzdravený... Nechajte to v Božích rukách. Robte èo môžete a v ostatnom pamätajte že "Boh robí zázraky,,.


spracovali pracovníci èasopisu , Garabandal (USA), M ROSA /april 1997


Back to Section O spoločnosti Garabandal