O spoločnosti Garabandal

Varovanie a Zázrak

Najsvätejšej Sviatosti je pripisovaná èoraz menšia dôležitos. Mali by ste odvráti Boží hnev od seba svojím úsilím! Myslite na Ježišove umuèenie...!Panna Máría Conchite Gonzalez, 18. júna 1965 Veèer 18. júna 1961 sa štyri dievèatá hrali na okraji svojej dediny. Boli to Maria Conchita Gonzalez, Maria Dolores (Marí Loli)... [ read more ]